Żbik

 Robert Żbikowski, występuj±cy także pod pseudonimem artystycznym „Żbik, „ urodził się w Warszawie. Mieszka i tworzy na Mazowszu. W 1994 roku ukończył z wyróżnieniem Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni malarstwa profesora Zbigniewa Gostomskiego oraz w pracowni tkaniny klasycznej profesora Marka Dzienkiewicza.
Jego praca dyplomowa poruszała temat budowy obrazu skupiaj±c się na problemie rozmieszczenia ciężarów na płaszczyĽnie oraz ich odbiorze i rozumieniu przez widza. Był to wyróżniony dyplom w 1994 roku, za który otrzymał nagrodę w postaci wystawy w Domu Artysty Plastyka na ul. Mazowieckiej w Warszawie. W latach 1993-1994 roku był stypendyst± Ministra Kultury i Sztuki.
- Zawsze byłem zwi±zany ze sztuk± – mówi o sobie. Większo¶ć jego prac powstaje na Mazowszu i obejmuje głównie dwa nurty nazwane przez artystę "Forma-droga" oraz "S±siedztwa". W ramach pierwszego z nich, zapocz±tkowanego jeszcze w trakcie studiów na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, powstał cykl prac inspirowanych mazowieckim krajobrazem. Charakteryzuj± się one dominacj± prostych form oraz kolorów ziemi, w¶ród których przeważaj± ochry, umbry i ugry. W pocz±tkowym okresie twórczo¶ci w pracach przewijały się też motywy ludowe oraz zaczerpnięte z ludowych wierzeń. PóĽniej częste wyjazdy zagraniczne zaowocuj± pojawianiem się także symboli zwi±zanych z innymi kulturami, jednakże bardzo szybko Żbik powraca do swojskich, mazowieckich klimatów. W tym czasie powstaj± też obrazy olejne malowane technik± woskow±, których głównym tematem s± ryby przedstawiane symbolicznie. Obrazy te charakteryzuj± się ciemn± kolorystyk±, głównie czerwieni± skontrastowan± ze szmaragdow± zieleni±. Zwieńczeniem tego cyklu jest wystawa w 2005 r. w Delft, gdzie w salach o ł±cznej powierzchni ponad 1500 m2 zostały pokazane wszystkie te prace. Równolegle z cyklem "Forma-droga" realizowany jest cykl prac nazwany "S±siedztwa", w których głównym motywem jest symbolicznie przedstawiona postać mędrca-wędrowca z lask± pielgrzymi± lub tobołkiem. Ta sama postać przewija się także w pracach nosz±cych zbiorcz± nazwę "Rozmowy z psem". Prace z tego okresu wyróżniaj± się dynamiczn±, jednym ruchem pędzla malowan± postaci± skontrastowan± z bielami i szaro¶ciami tła. Często s± to dyptyki gdzie jeden obraz stanowi dopełnienie drugiego.
Dyptyki zapocz±tkowały now± serię obrazów inspirowanych złotym podziałem i kolejne prace s± już podporz±dkowane wizualnemu językowi stworzonemu przez artystę. Język ten wyznacza zarówno kompozycje prac, jak też ich wielko¶ć oraz rozmieszczenie w sali galerii. Obecnie trend ten utrzymuje się w sztuce Żbika i jest rozwijany w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Sztuk Pięknych w Kielcach. Ważne stało się dla artysty przej¶cie od inspiracji podpatrzonych w naturze do abstrakcyjnych obrazów-obiektów operuj±cych często geometrycznymi formami. Jedn± z jego ważniejszych wystaw w 2015 roku była prezentacja prac w galerii „Trakt” w Sochaczewie. To wła¶nie tam powstał główny trzon-kręgosłup filozofii Żbika opartej na pitagorejskim poczuciu harmonii. Tam też narodził się szkic planowanych w przyszło¶ci wystaw usystematyzowanych reguł± złotego podziału.
Od 1995 roku organizuje plenery artystyczne. Stare gospodarstwo rolne przekształcił w miejsce spotkań artystów i miło¶ników sztuki. Te krótkie mityngi owocuj± wystawami oraz integruj± ¶rodowisko artystyczne. Rozwój tych wydarzeń można ¶ledzić na stronie www.zbik.info. Żbik jest także współtwórc± wielu galerii sztuki, kuratorem wystaw, lokalnym aktywist± i założycielem platformy internetowej imagesroom.com promuj±cej sztukę oraz artystów. Od 2018 roku jest Prezesem Zarz±du Mazowieckiego Zwi±zku Artystów Sztuk Pięknych. Swoje prace prezentował na 19 wystawach indywidualnych i ponad 30 zbiorowych w kraju i za granic± w galeriach i muzeach, a jego obrazy s± w stałych kolekcjach w Galerii Biegasa w Ciechanowie (PL) dwie prace, Üniversitemiz Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanligi (TUR) trzy prace oraz Museo Comunale Palazzo Caccia Sant'Oreste - Roma (ITA) trzy prace.
  Let me introduce myself.
My name is Robert Żbikowski, but also I have a nick name : Żbik which is "wild cat" in English. I was born in Warsaw and have lived in this city all my life. In 1994 I graduated the Academy of Fine Arts in Warsaw with a distinction- the Painting Department - professor Zbigniew Gostomski's studio and the Classic Fabric Department - professor Marek Dzienkiewicz's.
My Dissertation dealt with the subject of building the image on the surface , and more precisely how to place burdens on a plain and their impact on understanding and perception of the image. I got a prize for the best graduate of Warsaw Academy of fine Arts and got a chance to present my art works in the famous art Gallery of the Polish Artists Union.
"I have always been involved in art"
I am deeply connected with the Mazovia region , where I live and create nearly all my works. There are two dominant trends in my works which I define as “ Form –route” and “Neighborhoods”. I created a series of paintings inspired by the Mazovian landscape. Simple forms and colors of soil (color of ochre) are characteristic of the first trend. Then some elements of folk motives and symbols of faith appeared in my works.
The other trend which I realized then was the series “Neighborhoods”. The leitmotif of the series is a figure of a sage wanderer (walker) with a walking stick. The same figure appears in the next series called “talks with the dog”. Those paintings are characterized by dynamic , one move painted figures contrasted with white and grey colors of the background.
The next period was connected with trips abroad. Thanks to them i could know other cultures and broaden my horizons. I was fortunate enough to live in different parts of the world but finally I turned to my local mazovian landscape. The dominant colors were dark, mainly red contrasted with emerald green. Then I organized an exhibition of my works in Dutch Delft in 2005 ( 1500 sq.metres).
Sience 1995 I have been organizing plein-air painting events ., I have changed my Old farm ,70 km north – east from Warsaw to a place of meetings of artists and lovers of arts. Those short meetings integrate the artist community and result in a series of exhibitions. Those events can be monitored on : www.zbik.info/blog.
Simultaneously I deal with interior design and as the next step I started to design home furniture for furniture industry.
At present I work on my doctoral thesis at the Institute of Fine Arts of Jan Kochanowski University in Kielce.

I am currently working on project a called "Kanon". I have a strong interest in geometry and mathematic sketches which determine my future paintings, is important for me the play between realism and abstraction within the geometric proportion called "Golden key". I demonstrated this through several exhibitions. Last year My best show was in Trakt Art Gallery in Sochaczew